Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE).

Zaradi razglasitve epidemije dne 18. oktobra 2020 je bilo potrebno sprejeti nekatere ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Med drugimi sta bila v okviru ZZUOOP opredeljena dva ukrepa za samozaposlene, družbenike-poslovodje in ustanovitelje zadrug/zavodov, in sicer ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. V okviru ZIUOPDVE pa je bil določen ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki pa je namenjen ne le omenjeni ciljni skupini, ampak tudi preostalemu gospodarstvu.

Za ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je določeno upravičeno obdobje 3 mesecev, od 1. oktobra do 31. decembra 2020, z možnostjo podaljšanja za največ 6 mesecev. Za ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka pa je upravičeno obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2020, z možnostjo podaljšanja za največ 6 mesecev.

Že v okviru prve epidemije (marec, april, maj 2020) so izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 700 evrov koristili upravičenci (samozaposleni, družbeniki), in sicer 51.501 upravičencev v višini 82,4 mio evrov. V okviru drugega vala (oktober, november, december 2020) pa je to obliko pomoči koristilo skoraj 37.984 upravičencev v višini 117,3 mio evrov. Ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok je koristilo več kot 3.638 upravičencev v višini 1,6 mio evrov. Ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov pa več kot 13.000 upravičencev v višini 133,9 mio evrov.

Vsi predhodno navedeni ukrepi so bili s Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz ZZUOOP ter ZIUOPDVE podaljšani do 31. marca 2021. Ker se epidemija še ni končala in ker so še vedno nekatere dejavnosti prepovedane za ponujanje blaga in storitev potrošnikom ter je posledično prizadeto gospodarstvo, vključno s samozaposlenimi, družbeniki in kmeti, prav tako pa se še vedno zaradi omejevanja posledic epidemije izrekajo ukrepi karantene na domu ter se pojavljajo primeri, ko delavec dela ne more opravljati zaradi višje sile, ki je posledica omejevalnih ukrepov, je Vlada podaljšala ukrepov iz ZZUOOP in ZIUOPDVE, in sicer do 30. junija 2021.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Podaljšanje interventnih ukrepov na davčnem področju

Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Ukrepe podaljšujemo do 30. junija 2021. Ker so zaradi epidemioloških razmer še vedno omejene nekatere gospodarske dejavnosti, zaradi česar se davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka ter plačilu davčnih obveznosti, se do 30. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Ukrepi davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti (tj. odlog oziroma obročno plačilo davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja, za čas odloga in obročnega plačila pa se davčnemu zavezancu ne zaračunajo obresti).

Vir: Ministrstvo za finance