Katalog informacij javnega značaja

 Osnovni podatki o katalogu:4

Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič

Skrajšan naziv: OOZ Tržič
Naslov: Trg svobode 1
Pošta: 4290 Tržič
Telefon: 04/592 33 40, 031/365 842
E-pošta: aleksandra.kojic@ozs.si ali info@ooz-trzic.si

Predsednik OOZ Tržič: Aleš Pangeršič
Odgovorna oseba: Aleš Pangeršič
Sekretarka/ direktorica: Aleksandra Kojič

Datum prve objave kataloga: 27.12.2005
Datum zadnje spremembe: 27.12.2005
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ooz-trzic.si/ 

Druge oblike kataloga: /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič je pravna oseba javnega prava, samostojno strokovna organizacija, ki deluje na območju občine Tržič. V območno obrtno-podjetniški zbornici Tržič se združujejo fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno, obrti podobno dejavnost in dejavnost domače in umetnostne obrti s sedežem na območju občine Tržič. Združujejo se tudi drugi gospodarski subjekti na podlagi lastne, pisne izražene volje.

2a. Organi zbornice

Območno obrtno-podjetniško zbornico Tržič upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi pa so:

skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik.
Predsednik zbornice je Aleš Pangeršič, sekretarka/direktorica zbornice pa Aleksandra Kojič.

Opis delovnega področja zbornice

Informiranje članov
Mesečna obvestila
Internetna stran http://www.ooz-trzic.si/ 

Storitve za člane
Izobraževanje članov in strokovnih delavcev zbornice
Temu področju bomo zaradi nenehnih sprememb predpisov morali posvečati posebno pozornost. Izobraževanje je ena od temeljnih nalog zbornice, zato bomo organizirali:

zakonsko predpisane tečaje, kot so tečaji iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva in iz področja higiene živil,
tečaje tujih jezikov, angleški, italijanski in nemški jezik ter ostale, če bo za to izražen interes članov,
računalniški tečaji: začetni, nadaljevalni, uporaba interneta, elektronske pošte,
tečaji vodenja poslovnih knjig po enostavnem in dvostavnem sistemu,
predavanja o zaključnem računu in davčni napovedi za zadnje poslovno leto,
predavanja povezana s spremembami zakonodaje,
odvisno od interesa članov bomo organizirali delavnice za manjše skupine po posameznih področjih (sekcije).

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Aleksandra Kojič

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samouprave lokalne skupnosti

Državni predpisi
Predpisi EU

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Vizija in strateške usmeritve obrtnozborničnega sistema
Planski dokumenti za tekoče leto.
Statut OOZ Tržič

2e. Seznam vrst upravnih postopkov

vodenje postopka izdaje obrtnih dovoljenj in vpis članov v obrtni register po uradni dolžnosti,
vodenje obrtnega registra in
splošni upravni postopek.

2f. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Obrtni register

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Obrtni register

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Preko spleta informacij javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ Tržič so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta.

3a. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Oseben dostop do informacija javnega značaja je možen na vpogled v prostorih OOZ Tržič. Stranka si informacijo lahko pridobi na vpogled, fotokopijo ali v elektronski obliki. Zahtevo za informacijo mora posameznik podati pisno, odgovor bo prejel v roku 20 delovnih dni. Če posameznik zahteva na vpogled, mu zbornica to omogoči v času uradnih ur.

Uradne ure:
ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure,
sreda od 9.00 do 14.00 ure
petek 8.00 – 11.00 ure.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih,
Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih, regijah, posameznih območnih zbornicah, …),
Seznam mednarodnih prevoznikov glede na vrste prevoza in destinacije,
Informacije o sklenjenih mednarodnih sporazumih s področja dovolilnic,
Informacija o skupnem številu izdanih licenc,
Informacija o skupnem številu vozil,
Informacija o številu prevoznikov (taksisti, prevoz blaga, prevoz potnikov).

5. Izvajanje javnih pooblastil:

Izdaja obrtna dovoljenja ter vodi obrtni register

6. Državni predpisi:

Obrtni zakon
Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti

Avtor: Aleksandra Kojič