Predstavitev OOZ Tržič

Leta 1976 so obrtniki na območju občine Tržič spoznali, da se je nujno povezovati in združevati v organizacijo, ki bo obrtnike zastopala in vodila po poti družbene uveljavitve. Ustanovni občni zbor obrtnikov v občini Tržič je bil 19.4.1976. Ustanovitelji združenja obrtnikov so bili: Peter Križaj, Alojz Smolej, Vinko Ješe, Riko Slapar, Katarina Markič, Jernej Naglič, Anton Ceglar, Ivan Meglič, Jože Sitar in Dušan Meglič. Takrat je bilo v občini okrog 130 obrtnikov, pri njih pa je bilo zaposlenih še 75 delavcev. Naloga združenja je bil skupni nastop pri reševanju obrtniških problemov. Pred registriranjem Združenja samostojnih obrtnikov  so se posamezni obrtniki že družili v Društvu obrtnikov. Prvi predsednik združenja je bil Vinko Ješe, ki je vodil tržiške obrtnike do 3.4.1987. Sledili so mu: Peter Smuk do 22.5.1990, Zdenko Sitar do11.6. 1991, Zlatko Debeljak do 4.6.2003, Miran Markič do 21. januarja 2007. Za mandatno obdobje 2007 do 2010 pa je vodenje zbornice prevzel Franc Snedic. V mesecu oktobru 2008 je Franc Snedic odstopil s položaja predsednika. Za nadomestnega predsednika do konca mandata je bil takrat na skupščini izvoljen Anton Čebron.  Od leta 2010 do 2014 je zbornico vodil Tomislav Smolej,  naslednji mandat od leta 2014 do leta 2018 pa je vodenje  prevzel Anton Čebron.  Na skupščini 15.5. 2018 je bil za mandatno obdobje 2018-2022 za predsednika izvoljen Aleš Pangeršič. Za mandatno obdobje 2022-2026 oz. do naslednje skupščine OOZ TRŽIČ je bil na ustanovni skupščini, dne 09.11.2022 za predsednika imenovan Aleš Pangeršič.

Leta 1979 je bilo ustanovljeno Obrtno združenje Tržič, po reorganizaciji leta 1991 Zbornica obrti in podjetništva Tržič, ki se je leta 1995 preimenovala v Območno obrtno zbornico Tržič,  z novim Obrtnim zakonom leta 2007 se je  ponovno preimenovala v Območno obrtno-podjetniško zbornico Tržič.  Takrat se je število članov povečalo na 490 obrtnikov. Članstvo pa se je zaradi usklajevanja obrtnih in neobrtnih dejavnosti ter zaradi neustrezne obrtne zakonodaje zmanjševalo. Leta 2013
Leta 1995 smo s pomočjo Občine Tržič postali lastniki poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovni zgradbi na Predilniški cesti 8, v Tržiču, v katerih smo bili pred tem najemniki. Leta 2011 smo prostore na Predilniški 8 prodali in se preselili v nove, svetlejše  prostore,  na Trg svobode 1.

OOZ Tržič je samostojna, nestrankarska in strokovno-poslovna organizacija. Člani zbornice so fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na obrtni način, obrti podoben način ali domačo in umetno obrt.
Naloga zbornice je skrb za dobrobit članstva in to nalogo želimo čim bolje opravljati. Tukaj  seveda pričakujemo pomoč vseh članov zbornice in sicer s svojimi predlogi, pripombami in aktivnim sodelovanjem v sekcijah in organih zbornice. OOZ Tržič deluje na podlagi letnega programa dela, ki ga sprejme skupščina OOZ Tržič. Naloge zbornice pa so zapisane v statutu OOZ Tržič. Pri tem je potrebno povedati še to, da zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih predstavnikov, ki se volijo vsaka štiri leta.

Med glavne naloge zbornice štejemo zastopanje gospodarskih interesov članov zbornice pri organih oblasti, skrbimo za njihovo promocijo blaga in storitev na raznih sejmih in razstavah, mesečno jih obveščamo o novi zakonodaji in pomembnimi zadevami za obrt in podjetništvo, skupaj z OZS izvajamo javna pooblastila, skrbimo za izobraževanje članov, članom nudimo brezplačna svetovanja.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI.