Državni zbor je 9. decembra 2021 prejel vsebino novega Gradbenega zakona, z uradno oznako GZ-1. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 199/2021, z dne 22.12.2021. Zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa 1. junija 2022.

Prehodno obdobje za izvajalce del se podaljša do konca leta 2022.

(Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ (1.6.2018) opravljali dejavnost gradbeništva in še ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. členom tega zakona.).

Spremembe, na katere vas želimo opozoriti z vidika izpolnjevanja pogojev kot izvajalcev po 16. členu zakona so:

Namesto dosedanjega »vodje del«, se uvaja naziv VODJA GRADNJE.

To pomeni:
→ da se vsi tisti, ki ste že vpisani v imenik vodij del, izenačite z vodjo gradnje (tudi tisti, ki ste vpisani kot nosilci gradbenih dejavnosti na podlagi obrtnega dovoljenja). V kolikor se boste preoblikovali ali menjali nosilca dejavnosti po 1.6.2022, se nosilec gradbene dejavnosti ne bo več štel za vodjo gradnje;

→ najkasneje do 31.5.2022 se lahko vsi tisti, ki opravljate regulirano obrtno dejavnost v gradbeništvu in imate obrtno dovoljenje, vpišete v imenik vodij del pri OZS in prejeli boste naziv vodja gradnje ter lahko sklepali pogodbe za izvedbo na novogradnjah direktno z investitorjem.

Osnovni pogoji za izvajalca del ostanejo:

(1) Izvajalec mora za opravljanje dejavnosti gradbeništva izpolnjevati naslednje pogoje:

• kot gospodarski subjekt ima v poslovni register vpisano dejavnost gradbeništva;
• imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena;
• imeti mora sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje).

(2) V dejavnost gradbeništva iz prejšnjega odstavka se ne šteje izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nimajo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev, med katere spadajo:

• mehanska odpornost in stabilnost
• varnost pred požarom
• higienska in zdravstvena zaščita
• varnost pri uporabi
• zaščita pred hrupom
• varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije
• univerzalna graditev in uporaba objektov ter
• trajnostna raba naravnih virov.

(3) Zavarovanje odgovornosti za škodo iz druge alineje prvega odstavka tega člena mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

(4) Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

(5) Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta, mora za vodenje gradnje imenovati pri sebi zaposlenega pooblaščenega strokovnjaka ali posameznika z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje s področja graditve, in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

(6) Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta, mora za vodenje gradnje imenovati pri sebi zaposlenega posameznika, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ali ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Po novem Gradbenem zakonu, se v imenik vodij gradenj na OZS vpisujejo samo mojstri.

Vodenje gradnje opravlja posameznik, ki je pooblaščeni strokovnjak v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, vodja del ali gradbeni delovodja, v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, ali mojster s področja gradbeništva v skladu z zakonom, ki ureja obrt.

Mojster s področja gradbeništva je vpisan v imenik pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS), če v skladu z zakonom, ki ureja obrt, izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela.

Pridobljene pravice in podaljšanje prehodnega obdobja (152. člen)

(pridobljene pravice izvajalcev, vodij del in gradbenih inšpektorjev)

(1) Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. členom tega zakona.

(2) Ne glede na drugi odstavek 18. člena tega zakona lahko pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, vodi gradnjo tudi nosilec dejavnosti, ki je bil vpisan v imenik vodij del pri OZS pred začetkom uporabe tega zakona.

Vse pomembne informacije ste člani že prejeli s strani sekretarja Sekcije gradbincev, krovcev kleparjev in inštalaterjev energetikov, Janka Rozmana (glejte e-pošto z dne 10.12.2021).

Pozivamo vas, da se vsi tisti, ki se še niste, čimprej vpišete v imenik vodij del pri OZS. Obrazec ” vloga za vpis v imenik vodij del “ – dobite na OOZ TRŽIČ in izpolnjeno oddate v pisarni OOZ Tržič.

Glede novega Gradbenega zakona bomo za člane organizirali tudi izobraževanja, ki bodo potekala v mesecu februarju 2022, saj s strani inšpektorata še niso podana vsa pojasnila.

Prav tako bomo v spomladanskem času izvajali izobraževanja glede izpolnjevanja obrazcev, katera se zahtevajo od vodij gradnje.

Besedilo novega Gradbenega zakona

(Vir: Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbincev, Sekcije kleparjev-krovcev in Sekcije instalaterjev-energetikov pri OZS, Uradni list RS št. 199/2021)