Obrtna dejavnost je tista dejavnost, ki se opravlja v skladu z določili 5. člena Obrtnega zakona.  Zanjo veljajo naslednje značilnosti:

– da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost, na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
– da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti in nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,
– da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
– da se opravlja trajno.
V »Uredbi o obrtnih dejavnostih« so v 3. členu uredbe zapisane – naštete obrtne dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje.

Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.

Obrtno dovoljenje pa lahko pridobi tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje na podlagi 2. odstavka 9. člena Obrtnega zakona.

Obrtno dovoljenje je potrebno pridobiti za tiste obrtne dejavnosti, za katere je zahtevana ustrezna poklicna usposobljenost. Te dejavnosti so določene v Uredbi o obrtnih dejavnostih.

Vse postopke v zvezi z izdajo obrtnih dovoljenj in vpisom v obrtni register, vodijo pooblaščene osebe na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Območnih obrtno-podjetniških zbornicah. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno vložiti na OOZ na območju, katere je sedež predlagatelja ali na OZS (sedež samostojnega podjetnika ali pravne osebe, ki želi pridobiti obrtno dovoljenje).

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja

Predlagatelj ob izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev za izdajo obrtnega dovoljenja, prejme odločbo o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje.

Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju ali reprezentativno obrtno dovoljenje (sprememba sedeža firme, naziva firme, dejavnosti, nosilca dejavnosti,..) mora imetnik obrtnega dovoljenja v 15 dneh vložiti vlogo za spremembo podatkov in sicer na tisti OOZ, kjer mu je bilo obrtno dovoljenje izdano ali na OZS.

Vloga za spremembo podatkov v obrtnem registru

Če imetnik obrtnega dovoljenja spremeni (naslov) sedež podjetja tako, da ta spada v drugo OOZ, vloži vlogo za spremembo podatkov na OOZ v kateri je novi sedež firme ali na OZS.

V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti za katere je bilo izdano obrtno dovoljenje se je fizična ali pravna oseba dolžna v roku 8 dni po prenehanju odjaviti iz obrtnega registra (2. odstavek 17. člena Obrtnega zakona).

Vloga za odjavo iz obrtnega registra

Dolžnost odjave iz obrtnega registra velja tudi v primeru pripojitve k drugi pravni osebi. Obrtnega dovoljenja namreč ni dovoljeno prenesti na drugo pravno ali fizično osebo.

Prostovoljni člani

Prostovoljni člani imajo pravice in obveznosti v skladu z Obrtnim zakonom in statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Prostovoljni člani se lahko včlanijo v OZS in OOZ po poslovnem naslovu podjetja.

Podrobnejše informacije lahko pridobite osebno, po telefonu ali elektronski pošti na najbližji območni obrtno-podjetniški zbornici.

Povezave

Obrtni zakon

Uredba o obrtnih dejavnostih

Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru

Lista dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obr-Z običajno opravljajo na obrtni način

Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnihpoklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti