Vlada je na dopisni seji 30.12.2022 sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo in začasno določila najvišje drobnoprodajne cene zanje. Uredba začne veljati 1. januarja 2023 in velja do 30. junija 2023.

Z uredbo vlada začasno in pod posebnimi pogoji, od 1. januarja 2023 in do 30. junija 2023, z javno intervencijo določa cene za dobavo električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so nižje od stroškovnih cen.

Ureditev je v skladu z 12. in 13. členom Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (UL L št. 261 z dne 7. 10. 2022, str. 1). Uredba 2022/1854/EU v 13. členu določa začasno možnost določanja cen električne energije pod stroškovno ceno.

Določeno je, da lahko z odstopanjem od pravil Unije o javnem posredovanju pri določanju cen države članice pri uporabi javnega posredovanja za dobavo električne energije izjemoma in začasno določijo ceno za dobavo električne energije, ki je nižja od stroškovne cene, če so izpolnjeni nekateri pogoji, med katerimi izpostavljamo pogoj, da ukrep zajema omejen obseg porabe in ohranja spodbudo za zmanjšanje odjema.

Električna energija se obračunava po višji in nižji dnevni tarifni postavki, v redkih primerih tudi po enotni tarifni postavki. Zato ta člen določa vse tri cene, razmerja med njimi pa so enaka povprečnemu razmerju trenutnih tržnih cen. Najvišja drobnoprodajna cena za količino električne energije te uredbe znaša:

– za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kW
– za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.

Ob tem je določeno, da te cene veljajo le za omejeno količino električne energije (za 90 % pretekle porabe), s čimer so odjemalci spodbujeni k varčevanju, saj je dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega to količino dolžan ponuditi po tržni ceni.

Še nekaj dodatnih pojasnil:

  1. Količina električne energije, ki jo dobavitelj proda po zgoraj omenjeni ceni, po predlogu ne bi smela presegati 90 odstotkov porabljene električne energije odjemalcev za prvo polletje 2021. S tem so odjemalci spodbujeni k varčevanju, saj je dobavitelj končnemu odjemalcu električno energijo, ki presega to količino, dolžan ponuditi po tržni ceni, so po seji vlade še zapisali na ministrstvu za infrastrukturo.
  2. Če na merilnem mestu v tem obdobju v letu 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90 odstotkov povprečne porabe merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 2020. Če gre za merilno mesto, ki je bilo priključeno šele v letu 2021 ali 2022, se za posamezen obračunski mesec v 2023 upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v času, v katerem je bilo priključeno.
  3. Dobavitelj, ki bo od uveljavitve uredbe dobavljal elektriko končnim odjemalcem, za katere je uredba predvidena, ne bo smel prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Končnim odjemalcem bo moral na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi skladno s pogoji iz uredbe. S tem pa končni odjemalci ne bodo izgubili pravice do menjave dobavitelja.
  4. Omejitev maloprodajne cene iz uredbe bo veljala ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za dobave v prvem polletju 2023, ne bo pa veljala za odjemalce, ki imajo za leto 2023 že sklenjene pogodbe o dobavi po cenah, nižjih od cenovnih omejitev v uredbi.

Seveda je cena, četudi regulirane električne energije, še vedno izredno visoka, a je s tem soočena večina držav EU in bo z njo vsaj na kratek rok potrebno preživeti. OZS sicer obžaluje, da do tega spoznanja odločevalci niso prišli že prej, ko se je sprejemal Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Povezava na uredbo

(Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, OZS)