Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavil razpis  Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24  – nepovratna sredstva od 15.000 do 70.000 EUR/podjetje.

Vse o razpisu najdete na tej povezavi https://www.podjetniskisklad.si/p4l-spodbude-za-mikro-podjetja-v-lesastvu-23-24/

Razpis je bil objavljen v Ur. l. RS. št. 77/2023 z dne 14.7.2023, spodaj aktivne povezave:

Iz razpisa izvajam morda najpomembneje, vse ostale informacije pa na zgornjih povezavah:

Mikro podjetja iz lesarske panoge, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada (sklada) zaprosijo za nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2023 in v 2024. Sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme, digitalizacijo poslovanja za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, znaša maksimalno 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičenci / vlagatelji

 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31.8.2023 s sedežem v RS
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
  • Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
  • Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03- proizvodnja žimnic)

Upravičeni stroški

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa)
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 04.09.2023 do 14.00 ure
  • 06.11.2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev