Državni zbor je 27.12.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu in začne veljati 30.12.2021. Besedilo zakona je dostopno TU.

Pomembnejši ukrepi za gospodarstvo so naslednji:

1. Subvencija za nakup HAG testov za samotestiranje

 upravičenec je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, in sicer za HAG teste za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je pridobljen certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU
• višina pomoči znaša 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršnikoli drugi podlagi opravlja delo pri delodajalcu in se mora samotestirati
•kot delavec šteje tudi samozaposlena oseba, družbeni poslovodna oseba, kmet, posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, in verski uslužbenci
• ukrep velja od 8.11.2021 do 31.1.2022 in se lahko s sklepom podaljša še za največ 5 mesecev
• sredstva se lahko porabi izključno za nakup hitrih testov za samotestiranje
• za izplačilo upravičenec preko FURS vloži IZJAVO, v kateri navede tudi št. delavcev, in sicer najkasneje do 15.2.2022 (v primeru podaljšanja ukrepa pa v 15 dneh po izteku podaljšanega roka)
• FURS izplača pomoč najkasneje do 31.3.2022 (v primeru podaljšanja ukrepa v 30 dneh po prejemu izjave)
• če upravičenec naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči ali sredstev ni namensko porabil, o tem obvesti FURS in vrne znesek pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe
• za navajanje neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov ali za nenamensko porabo sredstev je zagrožena globa v višini od 4.000 do 100.000 EUR za pravno osebo, od 2.000 do 50.000 EUR za samozaposleno osebo ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter v višini od 400 do 4.000 EUR za odgovorno osebo in posameznika

2. Karantena/višja sila za zaposlene

• ukrep povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti kot posledice karantene ali višje sile zaposlenega se podaljšuje do 31.3.2022
• predvidena je možnost še dodatnega podaljšanja ukrepa s sklepom za obdobje največ 3 mesecev
• karantena/višja sila za zaposlene in samozaposlene/družbenike poslovodne osebe je zdaj enotno urejena

Ukrep je torej le podaljšan, več o vsebini ukrepa pa si lahko preberete v naših novicah, in sicer za zaposlene TU in za samozaposlene/družbenike poslovodne osebe v novici TU.

3. Ukrep bolniške do 3 dni brez bolniškega lista

• ukrep, ki je bil prvič sprejet v PKP5 in nato še v PKP8, se podaljšuje do 28.2.2022
• zakon predvideva tudi možnost dodatnega podaljšanja s sklepom za največ 3 mesece

Delavec je tako lahko tudi v obdobju od 1.1.2022 do 28.2.2022 ( v primeru podaljšanja, pa tudi v podaljšanem obdobju) odsoten z dela zaradi bolezni, brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, do 3 zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Nadomestilo se refundira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahteve po povračilu. Zahtevo se vloži v elektronski obliki pri ZZZS, najpozneje 3 mesece po preteku ukrepa.

Delavec o odsotnosti pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec v času odsotnosti ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati izven kraja svojega bivanja, saj mu v tem primeru nadomestilo ne pripada.

Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Glede povračila nadomestila plače se uporabijo določbe ZDR-1 in ZZVZZ (do 30 delovnih dni v breme delodajalca od prvega dne dalje).

Šteje se, da je pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni izkoriščena tudi, kadar je koriščena manj kot tri zaporedne delovne dni (npr. delavec je odsoten en dan ali dva zaporedna dneva).

Vse o samem ukrepu, postopku uveljavljanja in nadomestilu si lahko preberete v obvestilu ZZZS TU, več o postopku refundacije nadomestila plače pa na povezavi TU.

4. Ureditev obveščanja o delu na domu

• ukrep, ki ga je poznal že PKP6 in nato ponovno PKP8, je podaljšan in velja tudi v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022

Delodajalec mora torej, pred začetkom dela delavca na domu, obvestiti Inšpektorat RS za delo o:

→ podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
→ podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
→ morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, obvestilo vložijo elektronsko, preko SPOT (eVem).

5. Podaljšana izraba letnega dopusta

• delavec ima v primerih iz 54. člena ZIUPOPDVE / PKP7 (javni uslužbenci / zdravstveni delavci) in 4. odstavka 162. člena ZDR-1 (odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka), pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1.4.2022
• delavec, ki niti dopusta v trajanju najmanj dveh tednov, ni mogel izrabiti v rokih, ki jih določa ZDR-1, zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ima pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31.12.2022

Omenjamo še nekatere druge ukrepe, in sicer:

6. podaljšanje turističnih bonov iz PKP3:
možnost koriščenja še do 30.6.2022

7. podaljšanje ukrepov na področju finančnih spodbud in investicij:
finančne spodbude po ZIUOOPE se podaljšujejo do 30.6.2022, investicije za zagon gospodarstva po IZOOPIZG pa do 31.12.2022

8. predvideni so tudi nekateri solidarnostni dodatki:
za upokojence, ogrožene posameznike, za posebej ranljive skupine. Dodali pa so tudi podaljšanje solidarnostnega dodatka za novorojence, in sicer do vključno 30.6.2023.

Lahko si preberete tudi novico, dostopno na spletni strani MDDSZ TU.

(Vir: ZDOPS, MDDSZ)