Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 30/23.

Pravilnik začne veljati 25. marca 2023.

Določbe tretjega odstavka 28. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2024 (elektronska oblika projektne dokumentacije / vektorska oblika prostorskih podatkov).

Priloge 8B, 10A in 10B se začnejo uporabljati najpozneje 1. julija 2024 (projektni pogoji, mnenje mnenjedajalca).

 

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave projektne in druge dokumentacije, ki se uporablja za posamezne vrste stavb in gradbeno inženirskih objektov, ter obliko in vsebino obrazcev, v skladu s postopki, ki jih ureja Gradbeni zakon.

Glede na namen se projektna dokumentacija razvršča na:

 1. projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),
 2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
 4. projektno dokumentacijo za odstranitev objekta (PZO),
 5. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in
 6. projektno dokumentacijo za legalizacijo (DL).

Druga dokumentacija pa se razvršča na:

 1. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
 2. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
 3. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

O vsebinah in opisu posameznih vrst projektne in druge dokumentacije je podrobno opisano v členih pravilnika (3. – 22. člen)

 

Dokazilo o zanesljivosti objekta (23. člen)

Z dokazilom o zanesljivosti objekta se dokazuje, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter da je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji.

Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje (24. člen):

 • vodilno mapo s tabelaričnimi seznami in prilogami ter
 • dokazilo izvajalca s tabelaričnimi seznami in prilogami.

Vodilna mapa se izdela na obrazcu iz Priloge 5A, ki je sestavni del tega pravilnika. Vodilna mapa vsebuje tabelarične sezname in priloge o projektni dokumentaciji; o gradbenih dovoljenjih, projektnih pogojih in k DGD pridobljenih mnenjih; o pogodbah, sklenjenih med investitorjem in izvajalci ter nadzornikom; o izkazih, poročilih, zapisnikih po področnih predpisih, če te niso predmet dokazila izvajalca, o drugih meritvah in pregledih, meritvah in pregledih v primeru poskusnega obratovanja ter o vseh navodilih za obratovanje in vzdrževanje objekta. Vodilno mapo izdela izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali večjega (pretežnega) dela gradnje, ali izdelovalec, ki ga imenuje investitor.

Dokazilo izvajalca se izdela na obrazcu iz Priloge 5B, ki je sestavni del tega pravilnikaDokazilo izvajalca vsebuje tabelarične sezname in priloge o pogodbah, sklenjenih med investitorjem in izvajalcem, o gradbenih delih, o pripravljalnih delih na gradbišču, o inštalacijah, o zaključnih gradbenih delih, o krovstvu in drugih specializiranih gradbenih delih, o izkazih, poročilih, zapisnikih po področnih predpisih ter o navodilih za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Dokazilo izvajalca izdela izvajalec del!

Priloge vodilne mape in dokazila izvajalca se vlagajo z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem seznamu. Med priloge vodilne mape se ne vlaga projektna dokumentacija; med priloge dokazila izvajalca se ne vlagajo navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, temveč so sestavni del vodilne mape.

Projektna dokumentacija in DZO v elektronski obliki mora biti organizirana in označena na način, kot to določa Priloga 22, ki je sestavni del tega pravilnika.

Če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci, vsak izvajalec s svojim dokazilom dokazuje izpolnjevanje posameznih bistvenih in drugih zahtev v okviru prevzete storitve.

Vsi obrazci, ki jih je skoraj 50, so podrobno našteti in opisani v 27. členu pravilnika in kot priloge objavljeni na koncu pravilnika.

Za izvajalce del je predvsem pomemben obrazec 5B – Dokazila izvajalca v DZO, in obrazec 5A – Vodilna mapa DZO, kadar je izvajalec določen za pripravo vodilne mape DZO.

K zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se do 1. januarja 2025 lahko priložita projekt izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), izdelana v skladu s (dosedanjim) Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), če je bila prijava začetka gradnje predložena pred uveljavitvijo tega pravilnika in so zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloženi tudi podatki o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C tega pravilnika.

Če se v prehodnem obdobju predloži dokumentacija v skladu z zgornjo določbo, se izjave vodje projekta in vodje del po določbah GZ štejejo za izjave vodje projektiranja ter vodje gradnje po določbah GZ-1.

Projektna in druga dokumentacija, ki se zahtevam in prijavam priloži do 1. januarja 2024 v pisni obliki, se izdela na obstojnem, svetlobno odpornem papirju velikosti formata A4, kjer so grafične vsebine, večje od formata A4, zložene na ta format, zvezana z eno od možnih oblik vezave, ki omogočajo neokrnjenost projektne in druge dokumentacije in opremljena s podpisom in žigom.

Elektronska izdelava DZO se prične s 1. 1. 2024.

 

Pomembno je, da se zaenkrat še lahko vlagajo DZO v pisni obliki v skladu z dosedanjim pravilnikom (torej enako kot se je to odvijalo v tem zadnjem obdobju)

(razen seveda za novejše gradnje, če bodo prijave pričetka gradnje vložene po 25. marcu 2023).

Vir :OZS