Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) SPIRIT Slovenija podjetjem omogoča oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Za prejem pomoči je pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika. Z oddajo vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca.

Oddaja vloge za dodelitev pomoči na podlagi ZPGVCEP bo potekala elektronsko prek aplikacije Javne agencije SPIRIT Slovenija.

Spletna aplikacija je aktivna od 1. novembra 2022, od 12.00 ure dalje.

Kaj lahko pripravite pred začetkom oddaje vlog?
 1. Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) skladno z navodili AJPES eEDP servisa. KDP mora biti preverljiv na eEDP AJPES servisu.
 2. Pripravite vse račune januar-december 2021 za elektriko in zemeljski plin, iz katerih mora biti razvidna CENA/ENOTO in KOLIČINA. V kolikor tega nimate, morate pridobiti listine, s katerimi lahko dokažete vrednosti, ki jih boste prijavili.
 3. Pripravite račune za elektriko in zemeljski plin za junij-september 2022 za elektriko in zemeljski plin, za oktober-december 2022 boste vpisali ocenjene vrednosti.
 4. Vse račune zložite po vrsti (vsakemu računu za leto 2022 zraven pripnite še dokazilo o plačilu) in pripravite skupen PDF dokument (ločeno za vsako leto), ki ga že lahko podpiše zakoniti zastopnik.
 5. Matične številke vseh povezanih podjetij (nadrejena in podrejena) ter njihove zneske dosedanje pomoči.
 6. Znesek dosedanje skupne pomoči za prijavitelja.
 7. Če ste energetsko intenzivno podjetje morate:
  • pripraviti odločbo, s katero boste dokazovali, da ste res energetsko intenzivno podjetje.
  • računovodske izkaze, s katerimi boste dokazovali izgubo.

Vse informacije o ukrepu pomoči gospodarstvu, dostop do aplikacije in odgovori na najpogostejša vprašanja so dostopni na tej povezavi.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prijavo so dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: energenti@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666), zato podjetja opozarjamo, naj ne pričakujejo posebnega javnega razpisa.


Povezava na Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina


Povezava do aplikacije: https://jrp.spiritslovenia.si/

(Vir: SPIRIT)