Sekcija za promet je od MNZ dobila obvestilo, da se zaradi zaostrovanja ukrepov za preprečevanje širjenja korona-virusa sprejemajo dodatni varnostni ukrepi. Eden od teh je tudi začasna prepoved vračanja voznikov domov – v tretje države (BIH, Srbija…). Tako vozniki, ki imajo v RS začasni ali stalni naslov ne smejo prehajati meje (v nasprotnem primeru jim bo izrečena globa v višini 400 EUR).

Vozniki, ki v RS nimajo niti začasnega, niti stalnega naslova, se lahko vrnejo domov v tujino. Ob povratku morajo predložiti potrdilo, da se bodo takoj odpravili na vožnjo (gredo naravnost na lokacijo, kjer bodo prevzeli tovorno vozilo in odšli na pot). To pomeni, da ne bodo prihajali v stik z ostalimi osebami v RS.

Vozniki, ki so še v tujini in imajo v RS začasni ali stalni naslov, se bodo lahko vrnili v RS le s predloženim negativnim COVID testom.

Akreditirani laboratoriji v BiH: http://mcp.gov.ba/Publication/Read/ovlastene-laboratorije-u-bih-koje-vre-testiranje-sars-cov-2-virusa-i-koje-posjeduju-iso-standarde

Novi odloki sicer stopijo v veljavo v ponedeljek (ob 00.00), vendar moramo opozoriti, da strožje tolmačenje veljavnega odloka velja že zadnji teden. Iz navedenega izhaja ureditev, kot smo jo zapisali zgoraj.

Vozniki naj imajo pri sebi naslednje dokumente:

 • Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1)
 • Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti(med vozniki t.i. »roza obrazec«), ki ga na podlagi Uredbe 1072/2009 izdajata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije (potrdila ne potrebuje voznik, ki je rezident za daljši čas; občasno v tujini prihaja to težav, če navedenega dokumenta voznik nima, zato je na strani vsakega posameznika ali se bo odločil za pridobitev tega dovoljenja ali ne);
 • Za voznike tujce: Enotno dovoljenje za prebivanje in delo;
 • Potrdilo za prihod/odhod z dela (splošna oblika). Navedite iz katerega naslova voznik prihaja/odhaja na/z dela.
 • Izjava delodajalca o dnevu in uri pričetka vožnje (OPOMBA: od ure vstopa osebe v RS do začetka izvajanja vožnje (ki je razvidna iz tega dokumenta) lahko mine največ 6 ur.
 • Izjava delavca (voznika) za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča (izpolnite podatke; rubrika 2 je prazna).

28.10.2020

 1. Nadomestila za izvajalce občasnih prevozov – PKP5#: Z dnem 24.10.2020 je pričel veljati Zakon o začasnih ukrepih in odpravo posledic covid-19 (PKP5#). Objavljen je tukaj. Glede na številna vprašanja, kam se vlagajo vloge za nadomestila za izvajalce občasnega prevoza vas obveščamo, da je pristojno ministrstvo (MZI) še v fazi priprave vlog. O tem kdaj in kam se bodo oddajale vloge, vas bomo pravočasno obvestili.
 2. Obvezni dokumenti zaradi sprejetih izrednih ukrepov (velja od 27.10.2020): Voznik mora imeti pri opravljanju dejavnosti pri sebi naslednje dokumente:
  • Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3
  • Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti (med vozniki t.i. »roza obrazec«), ki ga izdajata OZS ali GZS (potrdila ne potrebuje voznik, ki je rezident za daljši čas; občasno v tujini prihaja do težav, če navedenega dokumenta voznik nima, zato je na strani vsakega posameznika ali se bo odločil za pridobitev tega dovoljenja ali ne);
  • Za voznike tujce: Enotno dovoljenje za prebivanje in delo;

  Za prihod/odhod z dela mora imeti voznik še (velja tudi za ostale zaposlene):

  • Potrdilo za prihod/odhod z dela (splošna oblika). Navedite iz katerega naslova voznik prihaja/odhaja na/z dela. Primer: ko voznik zapusti tovorno vozilo (zaključi z delom) se lahko vrne na svoj začasni naslov (v RS) ali stalni naslov (v tujini). Če se vrne na začasni naslov (v RS), potem ne more nadaljevati poti v tujino (na stalni naslov). Izbere lahko le en naslov iz katerega bo prihajal in odhajal na delo. V primeru, da bo voznik izbral naslov v tujini, mora imeti ob povratku za to potrdilo delodajalca.  Slednje potrdilo bo voznik potreboval tudi v primeru, če se bo vračal na delo v času omejenega gibanja ljudi (med 21. in 6. uro). Prihod in odhod na delo sodi med izjeme.
  • Izjava delodajalca o dnevu in uri pričetka vožnje (OPOMBA: od ure vstopa osebe v RS do začetka izvajanja vožnje (ki je razvidna iz tega dokumenta) lahko mine največ 6 ur.
  • Izjava delavca (voznika) za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča (izpolnite podatke; rubrika 2 je prazna).
 3. Obveznost plačevanja dajatve na odjavljeno vozilo: Pomembno je, da poskrbite, da bo sprememba lastništva vozila pravočasno in pravilno urejena. Samo tako se boste razbremenili obveznosti plačila dajatve. Dajatev se plačuje za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila. Več si lahko preberete na spletni strani MZI tukaj
 4. !Brexit – Cestni prevozi blaga od 1. januarja 2020 v/iz Velike Britanije: Od 1.januarja 2021 bodo pravice dostopa do trga storitev cestnih prevozov blaga odvisne od izida pogajanj med EU in Združenim kraljestvom. Če dogovora ne bo, se bodo prevozi opravljali na podlagi omejene kvote tako imenovanih “CEMT” dovolilnic. V kolikor opravljate prevoze v/iz Združenega kraljestva vas pozivamo, da izpolnite VPRAŠALNIK  in tako omogočite oceniti potrebo slovenskih prevoznikov po CEMT dovolilnicah v primeru izstopa VB iz EU brez dogovora. Vaš odziv (pravilno in v celoti izpolnjen vprašalnik) bi v dogovoru z MZI in Izdajateljema licenc (GZS, OZS) uporabili kot vlogo oziroma dopolnitev vloge za dodelitev dovolilnic in CEMT dovolilnic za leto 2021.

21.10.2020

 1. Prevozi potnikov – informacija  v zvezi z izdano licenco oz. licenco Skupnosti in odjavo vozil: Če bodo prevozniki v času začetka in konca ponovne razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države, odjavili vozilo, naj prevozniki zadržijo izvod licence po odjavi vozila. Izdajatelja licence naj obvestijo o odjavi. Po ponovni registraciji vozila v  in predložitvi vloge za spremembo ter novega prometnega dovoljenja izdajatelju licence, bo evidentirano isto vozilo na obstoječ izvod licence, brez zaračunanja stroškov postopka. Če vozila ne bodo ponovno registrirali ali ga bodo izločili iz voznega parka, morajo izdajatelju licence nemudoma vrniti izvod licence oziroma izvod licence Skupnosti.
 2. Opozarjamo tudi na začetek policijske ure v Franciji. Z dnem 17. 10. 2020 v Franciji začne veljati policijska ura od 21:00-06:00 v vseh večjih mestih in njihovih okolicah (Pariz, Lille, Toulouse, Marseille, Lyon, Reims). To pomeni, da se v teh urah ne sme hoditi ven. Izjeme veljajo v primeru poslovnih obveznosti, pri tem pa je treba izpolniti potrdilo, ki se izpolni le enkrat:

16.10.20201. Izvajanje prevozov potnikov: Zenkrat način izvajanja prevozov potnikov (za vse vrste prevozov) ostaja nespremenjen ob upoštevanju higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe, ki so objavljena na spodnjih povezavah:

2. Ukrepi po PKP5 (ZZUOOP): Z vidika izvajalcev prevoza potnikov (avtobusnih prevozov) prinaša novi predpis nadomestila za izvajalce občasnega prevoza in mestnega prevoza, in sicer:

 • imetniki licenc Skupnosti bodo v skladu s predlogom dobili nadomestilo za obdobje, ko niso mogli izvajati občasnih prevozov: 8 dni v mesecu marcu 2020, 18 dni v mesecu aprilu 2020 in 10 dni v mesecu maju 2020 (od 16. marca 2020 do 11. maja 2020);
 • nadomestilo stroškov znaša 33,30 evra na avtobus na dan;
 • zahtevki za izplačilo nadomestil se bodo vlagali na Ministrstvo za infrastrukturo;
 • nadomestila se ne bodo izplačevala za avtobuse, s katerimi se izvaja  gospodarsko javno službo javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, in avtobuse, starejše od 20 let.

Ko bo pristojno ministrstvo objavilo ustrezen razpis v zvezi z nadomestili vas bomo obvestili. Več o sprejetih ukrepih PKP5 najdete TUKAJ.

3. Vračanje voznikov na delo v Slovenijo: Osnovno pravilo prehajanja meje za voznike, ki se vračajo na delo je objavljeno TUKAJIzjema: Srbija se nahaja na zelenem seznamu, zato srbskim voznikom ni potrebno predlagati izjave (ki vsebuje podatke o podjetju, vozniku, dnevu in uri začetka vožnje, morajo pa imeti enega od naštetih dokumentov, ki so objavljeni na zgornji povezavi (spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali potrdilo za voznike ali enotno dovoljenje). Opozorilo: to velja le za čas, ko se Srbija nahaja na zelenem seznamu.

OPOZORILO: Vozniki morajo spoštovati tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2, zato prehajanje med začasnim in stalnim naslovom prebivanja ni dovoljeno. Primer: ko voznik zapusti tovorno vozilo (zaključi z delom) se lahko vrne na svoj začasni naslov (v RS) ali stalni naslov (v tujini). Če se vrne na začasni naslov (v RS), potem ne more nadaljevati poti v tujino (na stalni naslov). Izbere lahko le en naslov iz katerega bo prihajal in odhajal na delo. V primeru, da bo voznik izbral naslov v tujini, mora imeti ob povratku za to potrdilo delodajalca (enako kot ga izdajate za ostale zaposlene, ki prihajajo na delo iz drugih območij).

4. Poostreni nadzori delovnih inšpektorjev: Delodajalci morajo upoštevati tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki v 5. členu pravi, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

V primeru, da se nevarnostim ne moremo izogniti, se oceni tveganje in v kolikor drugi ukrepi za zagotovitev varnega in zdravega dela niso možni (npr. premestitev, prerazporeditve, drseč čas, ipd.), je delavcem potrebno zagotoviti osebno varovalno opremo. To poenostavljeno pomeni, da v primerih, ko delodajalec ne more delovnega procesa organizirati drugače, na način da bi zagotovil ustrezno medosebno razdaljo med delavci (1,5 m do 2 m), mora zagotoviti uporabo zaščitnih mask. Glede na zadnja spoznanja se virus najpogosteje širi kapljično, zato je pravilna uporaba mask ključnega pomena tudi v delovnih okoljih, kjer prihaja do vedno več primerov okužb.

Globe za kršitelje v primeru nadzora delovne inšpekcije izhajajo iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu, predpisane pa so tudi v Zakonu o nalezljivih boleznih, od 400 do 4000 EUR za nenošenje mask.